Индикативен списък на услуги, предоставяни от училището

 

1. Инфо 138 - Прием и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

2. Инфо 141 - Издаване на диплома за средно образование

3. Инфо 143 - Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

4. Инфо 147 - Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити - 1

5. Инфо 148 - Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити - 2

6. Инфо 149 - Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

7. Инфо 150 - Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

8. Инфо 153 - Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

9.Инфо 156 - Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование