Състав на Обществения съвет

   ПРАВИЛНИК за създаване, устройство и дейност на обществените съвети в училищата

*********************************************************