ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
                „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

СУ "Д-р Петър Берон"
4400 Пазарджик, ул.”Неофит Бозвели29; тел./факс:034/444220
e-mail: sou_p.beron@abv.bg  ; htt//www.beronpz.eu

 

Участие на СОУ „Д-р Петър Берон” – Пазарджик в проект
„Подобряване на  качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

 

         През  учебната 2012/2013 година в СОУ„ Д-р Петър Берон” – гр. Пазарджик във връзка с реализацията на проект „Подобряване на  качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” са сформирани 7 групи  ученици от І  до IV клас. Общият им брой  е 169.  Процентът на обхванатите ученици в целодневното обучение по класове е, както следва: І клас –   97.78%;  ІІ клас –  83.61%; ІІІ клас –  69.01%; ІV клас –  56.82%.
Следобедният режим в полуинтернатните групи включва общо 6 часа, от които 2 за самоподготовка, 2 за отдих и спорт и 2 за занимания по интереси.  По този начин ученето не се превръща в досадно бреме и натрапена отговорност, а в стремеж към персонално усъвършенстване, личностна реализация и развитие на креативно мислене.
         В училищната занималня възпитателят подпомага учениците при усвояване на преподадения учебен материал; организира цялостния им режим, като се грижи за храненето, почивката и хигиената им; организира свободното им време чрез дейности с различна насоченост /физически, умствени, музикални, художествени/, развива способностите им;  планира и осъществява състезания и културни мероприятия.
         Благодарение на включването на училището ни в проекта „Подобряване на  качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” малките ученици придобиват трайни  навици за самоподготовка, стават по-дисциплинирани, работят  в екип, поемат  различни роли и отговорности, повишават стремежа си  към успех и самоутвърждаване.
Полуинтернатните групи са незаменима помощ за учителя, тъй като учениците имат нужда от цялостно обгрижване и възпитание, не само от преподаване. Целодневното обучение е необходимост и за родителя и е важна част от израстването на децата като личности. Ролята на занималните в начален етап за решаване на проблемите, възникнали в процеса на обучение, е неоспорима. Проектът дава  възможност за подобряване на условията за учебен труд, обяд и отдих на учениците.
         Всичко това прави СОУ „ Д-р Петър Берон” модерно и удобно учебно заведение,  предпочитано от ученици и родители.